Prawna ochrona środowiska

- utrzymywania procesów ekologicznych
- stabilności ekosystemu zachowania równowagi ekologicznej
- zapewnienia ciągłości gatunków
- spełnienia funkcji ekologicznych przez roślinność i zwierzęta
- historyczno pamiątkowych
- kulturalnych
- estetycznych
- naukowo-badawczych
22.05.03
Termin prawo ochrony środowiska może być rozumiany
1 sensie normatywnym
- jako ogół norm prawnych obowiązujących w danym miejscu i czasie , którego głównym przedmiotem jest ochrona środowiska
- zbiór reguł obowiązujących danym miejscu i czasie ustalonym przez organy państwowe w celu ochrony środowiska
2 w znaczeniu instrumentalnym
- jako narzędzie ochrony środowiska spełniający szereg funkcji
3 sensie dydaktyczno wychowawczym
-jako jednostka dydaktyczna o ściśle określonym programie , którego cele złożenia i przedmioty muszą być odpowiednio dostosowane do stopnia , typu i charakteru dydaktycznego
4 Jako samodzielna gałąź prawa
- posiada własny , jasno sprecyzowany program badawczy , właściwa metodę , własny aspekt teoretyczny pojęciowy zasady i instrukcje prawa
5 jako hasło informacji naukowej
podstawowe cech prawa och śr.
- podstawowe cele i główne założenia są zbieżne z ogólno światowego
30.0502
Ochrona środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami
1. istota problemu nowych jakościowo zagrożenień cywilizacyjnych
- termin NZS prowadzone dla oznaczania grupy przepisów których celem było uregulowanie trybu i zasad postępowania w przypadku zagrożeń z powodu - gwałtownymi zdarzeniami
- katastrofy obiektów
- skutków groźnych dla środowiska .
- Do znanych od dawna zagrożeń wywołanych zdarzeniami losowymi
- Powodzie
- Pożary
- Susze
- Trzęsienia ziemi
Doszły nowe spowodowane awariami lub katastrofami urządzeń technicznych .
- Konieczność
- Przeciwdziałania powstawaniu NZS
- Podjęcia działań w celu min. Skutków sytuacji w której nie zdołano
2. Ustania dotyczące podstawowych pojęć (zagrożenia zwyczajne i nadzwyczajne )
A zagrożenia zwyczajne uboczny skutek naturalnego funkcjonowania, ich przyczyn i skutki ujemnych oddziaływań są znane charakteryzują się względną regularnością mogą być przedmiotem stałej obserwacji
Zagrożenia nadzwyczajne
- powstają nieoczekiwanie
- przebieg jest gwałtowny
- miejsce i czas nie mogą być z góry określone
- duża ich intensywność przemian jednostkowych
- wywołują różnego rodzaju reakcje fizyko-chemiczne
- reakcje te są groźne dla środowiska
B awaria i katastrofa
Awaria - każde nie przewidziane uszkodzenie urządzeń technicznych obiektów powodujące :
- przerwę w jego użyteczności
- utratę własności funkcjonowalnych
Przyczyny awarii
- wadliwe wykonanie projektu
- usterki wykonawcze
- nieodpowiednie zastosowanie
- niewłaściwe użytkowanie urządzenia
- zdarzenia losowe
W definicji występuje szereg elementów
- niepewność zdarzeń
- różnorodność skutków uszkodzeń
- wielkość przyczyn
Katastrofa - gwałtowne, niezamierzone, tragiczne w skutkach wydarzenia powodujące :
- znoszenie obiektów
- utaję życia lub zdrowia
Między awariami a katastrofami zachodzą często związki przyczynowo skutkowe.
Jeśli działania lub zaniechania powodujące NZS narażają człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia ciężkiego uszkodzenia ciała lub większego rozwoju zdrowia to występują zamierzenia postępowania.
Pod względem przedmiotowym NZŚ mogą dotyczyć
-środków jako całości
-poszczególnych komponentów jako środowiska
można wyróżnić zagrożenia :
-przemysłowe
-transportowe
-budowlane
-eksploatacyjne
-pozorne
konwencja określa ogólne zasady
-zwrotu kosztu pomocy , przewidywalna jest możliwość udzielania pomocy bez pokrycia kosztów przez państwo - stronę zwracającą się o pomoc
powszechnie obowiązujące nakazy mające w celu zapobieganie pożarom -NZŚ
-szereg przepisów wynika z przepisów szczególnych wymuszonych jako podstawowe źródła prawa
- przykładowa w ustawie o dozorze technicznym . wykonywanie dozoru tech. Przez organy
5.06.03
główne organy UE
parlament europejski
-reprezentuje interesy obywateli
rada
- główny organ , reprezentuje interesy państw członkowskich
- w skład rady wchodzi po jednym przedstawicielu państw członkowskich , zwykle w radzie ministrów
- w sprawach ogólnych państwa członkowie reprezentowani są przez ministrów spraw zagr.
- Minister odpowiada za sprawy śr. tworząc radę och. Śr.
Komisja UE
- przedstawi projekty aktów prawnych wprowadza te akt w życie oraz egzekwuje ich wykonanie jest organem wykonawczym
- w jej skład wchodzi 17 komisji
- administruje budżetem UE
- składa się z23 dyrektorów generalnej służby prawnej oraz senatu generalnego
- dyrektoriat główny XI odpowiada za środowisko , bezpieczeństwo naturalne i ochrony ludności przed skutkami NZŚ
Trybunał sprawiedliwości
- stoi na straży Trybunałów i prawa UE
- w skład wchodzą sędziowie powołani na podstawie uzgodnienia z państwami
- zasada bezpośredniego stosowania prawa Uni w stosunku do osób fizycznych została po raz pierwszy ogłoszona 1963
rodzaj aktów prawnych
-zalecenia i uchwały -
-rozporządzenia- które są wiążące i stosowane we wszystkich państwach członkowskich
-dyrektywy- które muszą być wprowadzone w życie przez ustawy lub inne akty
kompetencje wspólnoty z zakresie środ.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-11 11:04:05 przez [ zwierz ]. ID: 649

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna