TEMAT: Prawa człowieka i ich ochrona.

„Prawa człowieka to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym, zbiorem postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój”. Prawa człowieka - ochrona, promowanie i zapobieganie naruszeniom Ochrona praw człowieka jest jednym z podstawowych celów Rady Europy. Cel ten ma być realizowany w czterech głównych obszarach: - skuteczna kontrola i ochrona podstawowych praw i wolności; - identyfikowanie nowych zagrożeń dla praw człowieka i godności ludzkiej; - rozwijanie społecznej świadomości znaczenia praw człowieka; - promowanie edukacji i szkolenia zawodowego w zakresie praw człowieka. Do najważniejszych traktatów w tej dziedzinie należą Europejska Konwencja Praw Człowieka, Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, a także Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych. Europejska Konwencja Praw Człowieka Najważniejszym osiągnięciem Rady Europy jest Europejska Konwencja Praw Człowieka, która została przyjęta w 1950 r., a weszła w życie w 1953 roku. Ustanawia ona listę praw i wolności, które państwa muszą zagwarantować każdemu, kto podlega ich jurysdykcji (między innymi prawo do życia, do ochrony przed torturami i nieludzkim traktowaniem, do wolności i bezpieczeństwa, do sprawiedliwego procesu sądowego, do poszanowania prywatności, życia rodzinnego i korespondencji, do wolności wyrażania opinii – włącznie z wolnością prasy – oraz wolności myśli, sumienia i religii). Protokoły dodały kolejne prawa do tych określonych przez Konwencję, na przykład zniesienie kary śmierci (Protokół nr 6). Europejski Trybunał Praw Człowieka Konwencja ustanawia międzynarodowy mechanizm kontroli przestrzegania postanowień w niej zawartych – Europejski Trybunał Praw Człowieka – dzięki któremu państwa i jednostki (niezależnie od ich obywatelstwa) mogą wnosić do instytucji sądowych w Strasburgu, ustanowionych przez Konwencję, skargi o naruszenie przez państwa-strony praw gwarantowanych w Konwencji. Orzecznictwo Trybunału jest wiążące dla wszystkich państw-stron. Trybunał obraduje stale. Zajmuje się zarówno wszystkimi wstępnymi fazami sprawy, jak i wydaje orzeczenie co do meritum. Trybunał składa się z sędziów, których liczba jest równa liczbie państw-stron Konwencji. Chociaż kandydaci na sędziów są początkowo zgłaszani przez poszczególne rządy, sędziowie cieszą się pełną niezawisłością przy wykonywaniu swych obowiązków i nie reprezentują państw, które wysunęły ich kandydatury. Przewodniczącym Trybunału jest obecnie Luzius Wildhaber (Szwajcaria). Nadzorowanie wykonania orzeczeń Trybunału, w których stwierdzone zostało naruszenie Konwencji, jest zadaniem Komitetu Ministrów. Ochrona mniejszości narodowych W 1994 roku Rada Europy przyjęła Konwencję ramową. Państwa-strony zobowiązują się do realizacji celów Konwencji poprzez krajowe ustawodawstwo i politykę. Cele te obejmują zapewnienie równości wobec prawa, zachowanie i rozwój kultury, ochronę tożsamości, religii oraz języków i tradycji mniejszości. Od 1992 roku państwa europejskie mogą potwierdzać zaangażowanie na rzecz ochrony języków regionalnych lub mniejszościowych podpisując Europejską Kartę w tej sprawie. Zwalczanie rasizmu i nietolerancji Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) została utworzona w 1993 roku. ECRI stanowi niezależny mechanizm monitoringu, którego zadaniem jest zwalczanie we wszystkich państwach członkowskich Rady Europy rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji, z perspektywy ochrony praw człowieka. Działania ECRI obejmują wszelkie środki konieczne do zwalczania przemocy, dyskryminacji i uprzedzeń doświadczanych przez jednostki lub grupy osób z powodu rasy, koloru, języka, religii, obywatelstwa, bądź pochodzenia narodowego lub etnicznego. Komisarz Praw Człowieka Urząd Komisarza Praw Człowieka utworzony został w 1999 roku. Komisarz jest odpowiedzialny za promowanie edukacji, świadomości i poszanowania praw człowieka w państwach członkowskich oraz za zapewnienie pełnego i efektywnego przestrzegania zobowiązań wynikających z dokumentów Rady Europy. Komisarz odgrywa rolę wspomagającą i przede wszystkim prewencyjną, nie ma jednak kompetencji prawnych. Jako pierwszy piastuje to stanowisko Alvaro Gil-Robles (Hiszpania), wybrany przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy we wrześniu 1999 roku. Z potrzeby ułożenia, wdrożenia i przestrzegania praw człowieka zdawano sobie sprawę już w starożytności. Prawa człowieka jakie zna i uważa za jak najbardziej oczywiste większość ludzi początku XXI wieku, przez setki lat były poza ich zasięgiem. Mimo napotykania licznych trudności, potrzeba posiadania przez ludzi zagwarantowanych praw rozwijała się przez wieki. Zwieńczeniem tych pragnień i dążeń stała się uchwalona 10 XII 1948 roku Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. W Deklaracji do podstawowych praw zaliczono: wolność, równość, prawo do pracy, ochrony prawnej, azylu, posiadania obywatelstwa, ochrony społecznej, do nauki, zakładania rodziny. „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swoich prawach. Są obdarzeni rozumem oraz powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa” - głosi pierwszy artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Powszechna Deklaracja jest dokumentem obowiązującym wszystkie państwa członkowskie ONZ, nawet jeśli nie zostanie przez nie ratyfikowana. Od 1948 roku podpisało ją ponad 140 państw świata. Pomimo to w ponad 100 krajach więzi się ludzi z powodu przekonań, rasy czy przynależności etnicznej.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-11-26 16:34:55 przez [ kaśka ]. ID: 5330

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna