Rodzina jako naturalne środowisko społeczne

Wśród wielu środowisk w jakich toczy się życie ludzkie , wyjątkowe znaczenie ma rodzina . Jest ona najstarszą i najważniejszą instytucją społeczną . Istnieje od zarania dziejów ; jest zarazem trwała i zmienna , podlega wielu różnorodnym procesom i przemianom , które w niej zachodzą i na nią wpływają . Jest przedmiotem badań naukowych i zainteresowania wielu specjalistów z różnych dziedzin , którzy starają się zdefiniować rodzinę oraz zbadać jej wpływ na tępo i zakres zachodzących w świecie zjawisk .

To właśnie rodzina zapewnia ciągłość biologiczną społeczeństwa , a także przekazuje dziedzictwo kulturalne następnym pokoleniom . Jest grupą o niepowtarzalnym charakterze , gdzie bazuje się na czynnikach biologicznych i naturalnych , w niej też więzy miłości i pokrewieństwa nabierają najwyższego znaczenia.

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem wychowawczym , bo w niej właśnie dokonuje się proces wychowania : „ w rodzinie człowiek się poczyna , wzrasta rozwija się , kształtuje swoją osobowość , uczy się , osiąga dojrzałość i życiową mądrość „

Podstawową odpowiedzialność za wychowanie dzieci , za ich karierę szkolną , przygotowanie do samodzielnego życia ponosi właśnie rodzina . Rola rodziny jako środowiska wychowawczego nie ogranicza się tylko do wczesnych lat życia dziecka , ale trwa aż do osiągnięcia przez nie samodzielności , zdobycia wykształcenia i przysposobienia do zawodu . Wpływu rodziny na dziecko nie da się zastąpić przez żadne inne formy opieki .

Jedna kobieta w swojej książce napisała „ to rodzina kształtuje podstawowe zręby osobowości człowieka , takie sposoby zaspokajania potrzeb , system praw i potrzeb oraz niezwykle ważny w osobowości mechanizm samooceny „

W rodzinie dziecko zostaje wprowadzone w świat wartości kulturowych i społecznych , po raz pierwszy zaznajamia się z pojęciami dobra i zła , rodzice pokazują co jest w życiu ważne , kształtowane są też opinie dziecka o innych ludziach , o środowisku społecznym i o wielu różnorodnych , ważnych sprawach np. społecznych , politycznych , etycznych .

Oddziaływanie rodziny na dziecko zaczyna się najwcześniej i trwa najdłużej . Dziecko utożsamia się ze swoimi rodzicami na różne sposoby , przejmuje od nich role oraz postawy i czyni je swoimi .W ten sposób dokonuje się proces socjalizacji podczas którego poprzez zaplanowane , Świadome oddziaływanie na dziecko a także przez bodźce spontaniczne , niezamierzone stymuluje się zachowania aprobowane i pożądane społecznie .

To właśnie rodzina stwarza dziecku możliwość różnorodnych doświadczeń poprzez które może się ono rozwijać pod względem intelektualnym i społeczno-emocjonalnym , także kształtować swoją osobowość .

Rodzina jest grupą społeczną wypełniające istotne funkcje dla społeczeństwa . Wymienić tu należy : funkcję prokreacyjną , funkcję zarobkową , funkcję usługowo-opiekuńczą , funkcję socjalizującą , funkcję psychohigieniczną.

Poprzez funkcję prokreacyjną rodzina przyczynia się do reprodukcji społeczeństwa ; jest jedyną grupą rozszerzającą się przez procesy biologiczne . Rodziny są komórkami społecznymi , które dostarczają pracowników do wszelkiego typów zakładów pracy , w ten sposób pełnią funkcję produkcyjną i zarobkową , umożliwiającą zaspokajanie potrzeb ekonomicznych i bytowych jej poszczególnych członków . Spełnianie zadań opiekuńczych i usługowych to kolejna funkcja rodziny , w której wszyscy domownicy mają zapewnione wyżywienie , czystość , opiekę . Poprzez wypełnienie funkcji socjalizującej następuje wprowadzenie najmłodszych obywateli w społeczeństwo , przekazywanie im języka , zasad dobrego wychowania , zwyczajów , obyczajów , kontrolowanie zachowania jej członków , przygotowywanie do późniejszych ról społecznych . Ostatnią funkcją jest funkcja psychohigieniczna , czyli taka, która ma zapewnić zdrowie psychiczne społeczeństwa . Prawidłowo funkcjonująca rodzina przyczynia się znacznie do równowagi psychicznej człowieka i do jego emocjonalnego zrównoważenia . Poprzez wypełnianie swoich funkcji rodzina , jako mikrostruktura społeczna wypełnia cały szereg zadań na rzecz makrostruktury , czyli społeczeństwa . W ten sposób zaspokaja potrzeby między innymi ogólnospołeczne , narodowe .

W rodzinie nie tylko matka i ojciec , ale także ich potomstwo mają określone role do spełnienia . Najważniejsza jest jednak w rodzinie rola rodziców , którzy są żywicielami , opiekunami i wychowawcami swoich dzieci .

Ważnym aspektem życia rodzinnego jest wg wielu ludzi atmosfera panująca w rodzinie . Twierdzą oni , że atmosfera rzutuje w wysokim stopniu na rozwój osobowości dziecka i kształtowanie się jego społecznych reakcji na otaczający je świat .

W procesach socjalizacyjno-wychowawczych rodzina odgrywała i odgrywa nadal istotną rolę . Prawidłowe funkcjonowanie rodzin jest podstawą prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa . Od kondycji rodziny zależy los społeczeństwa , dlatego też „dla dobra rodzaju ludzkiego rodzina musi być broniona i szanowana „ – mówił papież Jan Paweł II w jednej ze swoich homilii .

Rodzina jest jedną z grup społecznych opartych na więzi osobistej ; jest jednak grupą wyjątkową . Jej wyjątkowość umożliwia rodzinie pełnienie wyjątkowych społecznie funkcji .

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-10 22:37:02 przez [ Weronika ]. ID: 4832

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna