Prawna ochrona środowiska

Ustalenia terminologiczne podstawowych pojęć prawnych środowisko jako podmiot ochrony prawnej. Ś środowisko jest ogół elementów przyrodniczych w szczególności
- powierzchnia ziemi łącznie z glebą
- kopaliny
- wody
- powietrze
- świat roślinny i zwierzęcy
- krajobraz, znajduje się wstanie naturalnym jak też przekształceń w wyniku działań człowieka
Ochrona środowiska oznacza zespół działań mających na celu następujące działania
- racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi - elementami środowiska
- przeciwdziałanie lub zapobieganie zjawiskom lub stanom uciążliwych dla środowiska lub powodujących zanieczyszczenia, uszkodzenia, zmian cech fizycznych lub charakterystycznych elementów przyrodniczych
- przywracania środowiska lub jego poszczególnych elementów do właściwego stanu
każdemu z trzech rodzajów środowisk ochronnych służy odpowiedni katalog środków prawnych
Uciążliwości i zagrożenia
Uciążliwości zjawisk fizycznych lub stan dokuczliwy dla środowiska
- hałas
- wibracje
- odpady
- lub utrudnienia życia przez zakłócenia spokoju
- lub odpowiednim hałasem albo zanieczyszczenia powietrza
Gdy natężenie lub zasięg występowania tych zjawisk fizycznych lub stanów osiągających taki poziom, że mogą wytwarzać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka powodować uszkodzenia lub zanieczyszczenia środowiska to takie uciążliwości jako szkodliwe dla środowiska nazywamy zagrożeniami
Podstawowe grupy zagrożeń
Zwyczajne powszechnie występujące charakteryzuje się względną regularnością występowanie niekorzystnych zdarzeń, zjawisk np. wprowadzanie zanieczyszczeń powietrza lub gleby
- mogą być przedmiotem stałej obserwacji, kontroli badań
Nadzwyczajne - są postępowaniem gwałtownym, trudnym do spowodowania zdarzeń - wywołanymi siłami pogody bądź awariami obiektu lub wadami technicznymi mogą spowodować znaczne zniszczenia środowiska lub pogorszenie jego stanu lub stworzyć niebezpieczeństwo dla życia
Funkcje prawa w ochronie środowiska
Prawo będąc podstawowym instrumentem polityki państwa spełnia szereg funkcji w dziedzinie ochrony środowiska
1. funkcja ochrony środowiska
- tworzenie podstawy praw no ustrojowym w zakresie rozwiązań praw no organizacyjnych
- na podstawie aktów prawnych powoływane są do życia różnego rodzaju instrukcje jako podmioty zorganizowanego działania
- urzędy państwowe
- placówki naukowe
- organizacje społeczne
2. funkcja regulacyjno- ochronna
- wprowadzenie ograniczeń i zasad korzystania z zasobów środowiska
- korzystania z wód
- korzystania z powietrza, ziemi
- składowania odpadów
- eksploatacji kopalń itp.
Nadawanie elementom środowiska lub ekosystemów charakterystycznych obiektów praw no ochronnych środowiska
- rezerwat przyrody
- park narodowy
- ogrodów zabytkowych
3. funkcja ochrony praw podmiotowych
- zaspokojenie roszczeń kompensacyjnych
- żądanie naprawienia szkody majątkowej
- zaspokojenie roszczeń zapobiegawczych
- wypłacanie odszkodowań
- żądanie zaniechania zakłóceń w środowisku
- przywrócenie stanu zgodnego z prawem przy wykorzystaniu środków cywilno- prawnych
4. funkcja stymulatora procesów gospodarczych
- stosownie środków ekonomiczno prawnych na podmioty gospodarcze w celu
- zachęty do działań proekologicznych
- powstrzymania się od działań niekorzystnych dla środowiska
środki powyższe mogą
- przynosić korzyści finansowe
- pozwolić na uniknięcie skutków finansowych
5. funkcja wdrażania postępu technicznego
- podstawowym narządem rozwoju i realizacji postępu naukowo-technicznego jest prawo w postaci norm technicznych
- ogólnokrajowe - PN
- branżowych - BN
- zakładowych -ZN
- międzynarodowych - ISO
6. funkcja represyjna prawa
- ustanowienie sankcji karnej za naruszenie prawa zakwalifikowanej jako przestępstwo w wykroczeniu
- wymierzone kary mają charakter prewencji ogólnej
- środki karne spełniają rolę represyjna- wychowawczą ale muszą mieć prawną konstrukcję metodyczno- logiczną
7. funkcja ochrony walorów lub zasobów środowiska o znaczeniu ponadpaństwowym
- polega na realizacji praw no międzynarodowej zobowiązań państw w dziedzinie ochrony środowiska
- wynika z traktatów i innych źródeł prawa w dziedzinie ochrony środowiska
- ma znaczenie międzynarodowe lub globalne ( ogólnoświatowe )
Aspekty
Trzy podstawowe aspekty o równoważnym znaczeniu powiązania ze sobą tworzące spójną całość
- aspekt gospodarczy
- aspekt sanitarny
- aspekt zachowawczy
Każdy z aspektów znajduje wyraz w systemie prawnym
- ....................................................................
- .....................................................................
- aspekt gospodarczy oznacza kierunek polityki zmierzającej do zapewnienia racjonalnego gospodarowania
zasobami przyrodniczymi przy wykorzystaniu instrumentów prawnych polega na ustaleniu i egzekwowaniu zasad reglamentacji korzystania z zasobów środowiska obejmuje między innymi regionalne korzystanie z zasobów świata roślinnego i zwierzęcego
- racjonalne gospodarowanie złożami kopalń i eksploatowaniu złóż w sposób gospodarczo uzasadniony
- racjonalne gospodarowanie wodami śródlądowymi powierzchniowymi i podziemnymi oraz zasobami środowiska morskiego
Aspekt sanitarny ochrony środowiska
- oznacza ochronę środowiska oznacza ochronę życia i zdrowia ludzkiego a w szczególnym ujęciu również ochronę środowiska roślinnego i zwierzęcego przed zagrożeniami jak :
- odpady
- zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby
- hałas i wibracje
- promieniowanie jonizujące i elekromagnetyczne
- ochrona zasobów zdrowotnych środowiska przyrodniczego
- zieleń w miastach i wsiach
- miejsca rekreacyjne lub wypoczynkowe
- ochrona zasobów leczniczych środowiska
Aspekt zachowawczy
- oznacza ochronę elementów lub walorów środowiska przed zniszczeniem lub degradacji ze wzglądów ekologicznych m.in.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-11 11:04:05 przez [ zwierz ]. ID: 649

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna