Pozew o podwyższenie alimentów

Kategoria: Studia > Prawo

................... roku

Sąd Rejonowy

Wydział Cywilny

w .........................

Powódka: małoletnia .............................., reprezentowana przez matkę .....................ą, zam. ........................., ul. .......................Pozwany: ......................., zam. ......................., ul. ......................Wartość przedmiotu sprawy: 6.000,00zł.POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓWW imieniu małoletniej powódki wnoszę o:

1. zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniej powódki alimentów w kwocie po 500,00zł miesięcznie począwszy od dnia ................. roku, płatnych do 10 dnia każdego miesiąca do rąk matki ..................... z ustawowymi odsetkami zwłoki, w miejsce alimentów w kwocie 300,00 zł zasądzonych prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w .......................... z dnia ................. (sygn. akt ..........................);

2. rozpoznanie sprawy również pod nieobecność strony powodowej oraz wydanie wyroku zaocznego w wypadkach wskazanych w kpc;

3. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności;U Z A S A D N I E N I EMałoletnia powódka, urodzona w .................... roku w .................., pochodzi ze związku małżeńskiego pozwanego ...................... oraz matki powódki –.......................

Wyrokiem Sądu Rejonowego w ......................zasądzono na rzecz powódki alimenty w kwocie po 300 zł miesięcznie.

Dowód: 1. akt urodzenia,

2. odpis wyroku SR w ................. z dnia .........................Alimenty w obecnej wysokości są jednak niewystarczające dla zaspokojenia potrzeb małoletniej powódki.

......................... uczęszcza do szkoły średniej, z czym wiążą się koszty, zarówno na podręczniki i przybory szkolne jak i na dojazd do szkoły, ubezpieczenie oraz dodatkowe koszty związane z nauką dziecka w łącznej wysokości około 200,00 zł miesięcznie.

Powyższe koszty, jak również zwykłe koszty utrzymania - ubrania, wyżywienia, wakacji, leczenia itp., przewyższają możliwości finansowe matki powódki, która jest zatrudniona w ..................... w ..................... z wynagrodzeniem w wysokości ..................zł. brutto.

.................... stara się jak najlepiej spełniać swoje obowiązki rodzicielskie i stworzyć dzieciom ciepły dom rodzinny, a także miarę możliwości polepszać warunki bytowe swojej rodziny. Nie może przy tym liczyć na pomoc rodziny, nie ma także żadnych oszczędności aby sprostać ewentualnym przyszłym potrzebom małoletniej córki, która przecież wkrótce stanie przed wyborem szkoły wyższej i problemem czy kontynuować naukę, czy jak najszybciej podjąć pracę zarobkową aby nie być dalszym obciążeniem finansowym dla rodziny.

Natomiast ojciec powódki w ogóle nie interesuje się losami dziecka, nie zabiera jej na wakacje lub święta, nie odwiedza, nigdy nie pomaga finansowo, nie spełnia ani obowiązku wychowania, ani łożenia na zaspokojenie potrzeb córki.

Pozwany jest zatrudniony w .......................... na stanowisku ....................................... Wysokość aktualnego wynagrodzenia, jak również dodatkowych dochodów pozwanego nie są powódce znane.Dowód: przesłuchanie stron.Jak wynika z powyższego matka powódki nie jest w stanie sprostać jej utrzymaniu, a dotychczasowe alimenty w wysokości 300,00 zł są niewystarczające. W tym stanie rzeczy pozew jest uzasadniony..................Załączniki:

1. akt urodzenia,

2. odpis wyroku SR w .......................... z dnia .......................

3. odpis pozwu wraz z załącznikami.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-12 08:41:40 przez [ Krzysztof Matusiak ]. ID: 2697

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna