Podstawy prawne funkcjonowania straży miejskiej

Straż Miejska jest umundurowaną formacją samorządową powołaną przez radę gminy do ochrony porządku publicznego na terenie gminy. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.

Ma podstawie art.3 Gminy sąsiadujące na obszarze jednego województwa mogą zawrzeć, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, porozumienie o utworzeniu wspólnej straży.W porozumieniu ustala się w szczególności zasięg terytorialny działania straży i sposób jej finansowania przez zainteresowane gminy oraz wyznacza się radę gminy, która nada regulamin straży i której straż będzie podlegać. W mieście, które jest związkiem komunalnym, utworzonym z mocy ustawy, może działać tylko straż miejska utworzona przez radę miasta. Przepis art. 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Ilekroć w dalszych przepisach ustawy jest mowa o "gminie", "radzie gminy" i "zarządzie gminy" - rozumie się przez to również, odpowiednio, miasto będące związkiem komunalnym utworzonym z mocy ustawy oraz radę i zarząd tego miasta.

Straż jest jednostką organizacyjną gminy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy może postanowić o umiejscowieniu Komendy straży w strukturze urzędu gminy.

Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez zarząd gminy po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, natomiast przełożonym Komendanta jest wójt, burmistrz (prezydent miasta).

Komendant straży wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży, a

szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin straży nadawany przez radę gminy.

Nadzór nad działalnością straży sprawuje zarząd gminy, a w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji poprzez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.Strażnikiem może być osoba, która:

- posiada obywatelstwo polskie,

- ukończyła 21 lat,

- korzysta z pełni praw publicznych,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie,

- cieszy się nienaganną opinią,

- jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,

- nie była karana sądownie,

- ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Strażnika zatrudnia się na czas określony, nie dłuższy, niż 12 miesięcy, w ramach, którego odbywa on przeszkolenie podstawowe. Zatrudnienie strażnika na czas nieokreślony może nastąpić po ukończeniu przez niego z wynikiem ogólnym pozytywnym przeszkolenia podstawowego.

Zadania realizowane przez Straż Miejską

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Do zadań straży należy w szczególności:

- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

- czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń,

- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy, lub innego podobnego zdarzenia, albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,

- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

- doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień, lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Strażnik wykonując powyższe zadania ma prawo do:

- udzielania pouczeń

- legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

- ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia ich do najbliższej jednostki policji,

- nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

- dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu,

- oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

- blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym,

- wydawania poleceń,

- żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

- zwracania się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność - w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o policji.

Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy straży

Uprawnienia i obowiązki strażników miejskich reguluje Rozdział III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (z późniejszymi zmianami) o strażach gminnych.

Strażnik może stosować wobec osób uniemożliwiających wykonywanie zadań służbowych określonych w w/w ustawie następujące środki przymusu bezpośredniego:

- siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,

- kajdanki,

- pałki obronne wielofunkcyjne,

- psy obronne,

- paralizatory elektryczne,

- broń gazowa i ręczne miotacze gazu.

Strażnik stosuje w/w środki jedynie w przypadku osiągnięcia celu, jakim jest podporządkowanie się wydanym poleceniom.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-11 10:50:22 przez [ Gośka ]. ID: 2673

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna