Gramatyka (antonimy, homonimy, zw. frazeologiczne, słownictwo o ograniczonym zasięgu, środki poetyckie, wyrazy bliskoznaczne

Klasyczny - odnoszący się do starożytnej kultury greckiej i rzymskiej, antycznej. Uznany za wzór, normę; typowy, najczęściej w znaczeniu dodatnim, doskonały. Uznawany za doskonały w okresie przed naszymi odkryciami naukowymi, tradycyjnyklasycyzm – zespół cech charakterystycznych dla lektury, sztuki starożytnej greckiej i rzymskiej, antyczna twórczość artystyczna. Kierunek występujący w sztuce, muzyce i literaturze europejskiej w okresie od XVII do początku XIX w., nawiązujący do wzorów, naśladujących sztukę starożytną grecką i rzymską.Klasycystyczny – dotyczący klasycyzmu XVIII w., właściwy sztuce nawiązującej do antycznego rozumowania; wzorowany na sztuce antycznej: wg. „słownika języka polskiego” właściwy klasycyzmowi epok późniejszych, związany z kierunkami mającymi charakter nawrotu do antyku, jak renesans, czy neoklasycyzmu.

- bardzo podoba mi się klasyczny styl gry na gitarze.

- Budowle powstałe w klasycyzmie imponują mi powściągliwością formy

- Klasycystyczna architektura cechuje się licznymi kolumnamiBabka – matka ojca, matki, ciasto, kobieta, ładna dziewczyna, roślina, grzyb jadalny, forma z piasku.Homonimy - wyrazy jednakowe fonetycznie i ortograficznie, ale różne semantycznie i etymologicznie; np. para (wodna, zakochanych), klucz (do drzwi, znak muzyczny, zasada). Współcześnie rozróżniane wyłącznie na podstawie kontekstu.Antonimy – są to wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu. Stosowany w stylistyce w celu wydobycia kontrastów myslowych i emocjonalnych, np.: zło – dobro, piekło – niebo, biały – czarny, wysoki – niski, gruby – chudy.Środki poetyckie - podstawa stylu artystycznego konkretnego lirycznego utworu literackiego. Wśród nich wyróżniamy:apostrofa - retoryczny zwrot do osoby, uosobionych pojęć lub rzeczy; apostrofa nadaje wypowiedzi patos, np. Czego chcesz od nas, Panie...inwokacja -rozpoczynające utwór epicki wezwanie do bogów, muz itp.Powtórzenia - zabieg stylistyczny polegający na dwukrotnym lub wielokrotnym użyciu tego same elementu językowego.Anafora - polegająca na powtarzaniu jakiegoś słowa na początku kolejnych wersów, zdań itp.Synonimy - wyraz lub związek frazeologiczny zbliżony znaczeniowo do innych wyrazów lub związków frazeologicznych, które w określonych kontekstach mogą występować zamiennie;porównania - zwrócenie uwagi na cechy i właściwości opisywanego zjawiska za pomocą porównywania go do innego zjawiska, co służy również interpretowaniu tego pierwszego.Epitety - wyraz określający w tekście literackim, a także mówionym, rzeczownik (przedmiot), najczęściej w postaci przymiotnika, który wskazuje właściwości w sposób bezpośredni bądź metaforyczny, np. czerwona róża, "gorzkie gwiazdy"metafory - zespół wyrazów zyskujący specjalne, odmienne znaczenie od tego, które wynika z poszczególnych jego składników, np. „morze gwiazd”Związki wyrazowe - dzielimy na zależności od stopnia scalenia znaczeniowego i członu:Związki luźne – to takie w których związek znaczeniowy między członami jest luźny np.: dziewczynka śpiewa, wyjść z pokoju, słaby wzrok, drobny deszczZwiązki łączliwe – to takie w których możliwości wymiany członu tego związku mającego znaczenie przenośne, jest bardzo ograniczone

Np.: kukułeczka kuka, słońce świeci, przegrać partięZwiązki stałe – to takie w których żadnego z członów nie można wymienić, stanowią bowiem nierozerwalną całość znaczeniowąPrzedmiotem frazeologii są stałe i łączliwe związki wyrazowe. Nazywamy je związkami frazeologicznymi. Między związkami używanymi z łącznikami, czasem trudno jest przeprowadzić wyraźna granicę.Słowa o ograniczonym zasięgu - w języku polskim istnieją wyrazy, z którymi typowy użytkownik języka może się nie spotkać. Ograniczenia ich użycia wynikają często z faktu, iż śą one używane przez określone środowiska lub na terenie określonych regionów. Środowisko o ograniczonym zasięgu pojawia się głównie w tekstach specjalistycznych i artystycznych.

Słownictwo specjalne, charakterystyczne dla poszczególnych nauk i dziedzin życia jest tak bogate, że wielokrotnie przekracza słownictwo, którego przeciętny Polak używa na co dzień. Słownictwo specjalistyczne dzielimy na:

- Naukowe (terminy)

- Zawodowe

- potoczne (profesjonalizmSpróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-06 13:57:10 przez [ maciek ]. ID: 1435

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna