Osiągnięcia cywilizacyjne Mezopotamii

Osiągnięcia cywilizacyjne Mezopotamii. Swoją pracę chciałabym rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia cywilizacja, a więc jest to stopień rozwoju społecznego i kultury materialnej, osiągnięty w danym etapie rozwoju społeczno-historycznego. Tak więc osiągnięciami cywilizacyjnymi ludów Mezopotamii możemy nazwać wszystkie przemiany, które zaszły w owej epoce, zarówno w dziedzinie wynalazków praktycznych, osiągnięć organizacyjnych oraz w kulturze. Do osiągnięć organizacyjnych ludów Mezopotamii zaliczamy przede wszystkim założenie licznych miast-państw, często prowadzących ze sobą walki. Proces powstawania tych miast-państw przyspieszyła konieczność koordynacji prac irygacyjnych wzdłuż Tygrysu i Eufratu ze względu na zwiększającą się liczbę ludności która stale rosła i ciągle zachodziła konieczność zwiększania plonów. Dlatego stosowano różne sposoby, aby pozyskać więcej ziemi uprawnej. Budowano więc kanały nawadniające. Udoskonalenie tejże sieci irygacyjnej wymagało dobrej organizacji pracy, a także osadzenia na miejscach kierowniczych ludzi, którzy posiadali ogromną wiedzę na temat Tygrysu i Eufratu. Potrzebowano również sprawnej sieci do przekazywania informacji o tym, co działo się na poszczególnych odcinkach rzek. Również inne ludy Starożytnego Wschodu tworzyły swoje państwa z podobnych przyczyn. Pierwsze społeczności ludzkie były małe i nie wymagały skomplikowanego systemu rządów. W wielu spośród tych społeczeństw kwitło jednak już życie kulturalne. Do załatwiania spraw i rozstrzygania sporów wystarczały normy obyczajowe i tradycje. Władza spoczywała prawdopodobnie w rękach starszyzny lub kapłanów. Rozrost społeczności rolniczych stawiał zadania wymagające wspólnego działania, stwarzał potrzebę rządów bardziej sformalizowanych i prowadził do pojawienia się przywódców zdolnych do planowania systemów nawadniających, organizowania prac, doglądania magazynów zbóż i rozdziału żywności, opłacających rzemieślników. Władza mogła z czasem przechodzić w ręce tych, którzy wiedli prym w sporach o ziemię lub prawa do wody i w ten sposób zdobywali sobie autorytet. Wspólnoty myśliwsko-zbierackie nie zawsze żyły w pokoju. Szkielety sprzed dziesięciu tysięcy lat noszą ślady ran lub gwałtownej śmierci. Konflikty narastały wraz z osiadaniem ludzi we wsiach i pojawianiem się możliwości walki o ziemię oraz inne zasoby. W czasach powstawania pierwszych miast-państw tworzono armie, powstała więc klasa żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z walki. I tak, na bazie pierwszych osad rolniczych zaczęły powstawać coraz większe ośrodki miejskie. Zasobne w żyzne ziemie, przyciągały zdolnych rzemieślników i odważnych kupców. Ci zwozili do kraju nowe surowce, np. metale i kamienie oraz wiedzę i umiejętności, bardzo przydatne coraz lepiej rozwiniętym społecznościom. Współżycie w tych ośrodkach stawało się coraz bardziej złożone i doprowadziło do powstania państw. Najstarsze ośrodki państwowe na naszej planecie rozwijały się niezależnie także w Mezopotamii. Najstarszymi znanymi państwami na Ziemi są liczne państwa-miasta sumeryjskie, powstałe w czwartym tysiącleciu przed Chrystusem. Ich historia to nieustanne walki o wpływy toczone między sobą, jak również z koczowniczymi plemionami napływającymi do Mezopotamii z obszarów Pustyni Syryjskiej i Palestyny. I chociaż wojnę wygrywali zawsze silniejsi i liczniejsi, to kulturowo i cywilizacyjnie zawsze ludy lepiej rozwinięte wchłaniały barbarzyńców. Tak było na przykład z plemieniem Akadów, będącym jednym z odłamów koczowniczych plemion semickich, któremu na niespełna dwieście lat udało się stworzyć na terenie Sumeru własne imperium. Podporządkowali oni sobie Sumerów militarnie, ale ulegli ich kulturze tak dalece, że przejęli nawet ich religię, obyczaje i pismo, które dostosowali do własnego języka. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ówczesne miasta-państwa obejmowały tylko tereny pól i kopalń znajdujących się w niezbyt dużej od nich odległości. Dominacja któregokolwiek z nich nad innymi oznaczała zwykle zmuszenie do płacenia daniny, narzucenie władzy lub po prostu łupieżczą wyprawę. W pierwszej połowie II tysiąclecia przed Chrystusem nie znano bowiem jeszcze pojęcia aneksji terytorialnej w naszym rozumieniu, a granice, oznaczane specjalnymi znakami zwanymi kudurru, stanowiły raczej królewski akt nadania ziemi niż rzeczywistą, chronioną granicę. Jednym z najbardziej znanych miast-państw było biblijne miasto-państwo Ur w Chaldei, skąd Abraham wyruszył w swą doniosłą podróż. Miast było znacznie więcej: Jerycho, Isin, Larsa, Mari, Esznuna gdzie każde z miast raz po raz próbowało narzucić swoją zwierzchność sąsiadom. Miasta-państwa w owych odległych czasach było dużą osadą liczącą kilka tysięcy mieszkańców. Dopiero później powstały miasta kilkunastu lub kilkudziesięciotysięczne i oddzielne państwa. Miasta-państwa pełniły funkcję miejsca sprawowania władzy. Tutaj rezydowała grupa rządząca, tu składano ofiary bogom. Z tych właśnie powodów budowano w nich świątynie, magazyny, pomieszczenia dla urzędników i domostwa dla przywódców.Chyba najbardziej znanym z przepychu i bogactwa miastem starożytności jest Babilon. Przez prawie dwa tysiące lat był jednym z najbardziej kwitnących ośrodków Mezopotamii. Przepych i bogactwo sprawiły, że Babilon stał się jednocześnie symbolem wszelkiego zła, choć niewątpliwie w znacznym stopniu do tej opinii przyczyniła się również Biblia piętnująca miasto za niewolę jej wyznawców. Z powstaniem struktur państwowych i miast łączy się potrzeba coraz większej pracy urzędników państwowych, którzy aby ułatwić sobie pracę wprowadzili pismo. Sądzi się, że wynalazek pisma jest dziełem urzędników sumeryjskich zatrudnionych w świątyniach, gdyż to im powierzono zarządzanie całym terytorium miasta. Pismo stało się jednym z wyróżników tego etapu ewolucji ludzkości, który nazwano cywilizacją. Wraz z jej rozwojem ludzie poszerzali swoje wpływy na coraz większe obszary i przekazywali wiedzę z pokolenia na pokolenie. Około 3200 r. p.n.e. Sumerowie wprowadzili pismo klinowe.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-12-22 09:17:57 przez [ Dagmara Marczak ]. ID: 5376

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna