Reformy sejmu konwokacyjnego

Reformy sejmu konwokacyjnego. Zwołany w 1764 r. sejm konwokacyjny podjął prace ustawodawcze prym w czasie obrad wiedli Czartoryscy. Sejm utworzył komisje: skarbową i wojskową. Zniesiono przysięgę posłów na instytucje poselskie i wprowadzono głosowanie większością w sprawach skarbowych. Reformy dokonywano przy próbach ingerencji Prus i Rosji, przeciwnych zasadzie głosowania większością. Na sejmikach deputackich i elekcyjnych w Koronie zniesiono liberum veto. Sejm konwokacyjny zniósł ponadto cła i myta oraz wprowadził na granicach państwa cło generalne.

Koliwszczyzna - powstanie ludności na Ukrainie. Był to ruch prawosławnego chłopstwa przeciw Polakom i księżom katolickim. Wybuchło równocześnie, gdy na wiosnę 1768 r wojska rosyjskie i polskie pod regimentarzem Branickim zgniotły oddziały konfederackie na Podolu i zajęły Bar. Gwałtowność wystąpienia powstańców doprowadziły do rzezi około 20 tys. Polaków. Szlachta polska z kresów wschodnich zaczęła odstępować od konfederacji.

- powstanie ludności na Ukrainie. Był to ruch prawosławnego chłopstwa przeciw Polakom i księżom katolickim. Wybuchło równocześnie, gdy na wiosnę 1768 r wojska rosyjskie i polskie pod regimentarzem Branickim zgniotły oddziały konfederackie na Podolu i zajęły Bar. Gwałtowność wystąpienia powstańców doprowadziły do rzezi około 20tyś Polaków. Szlachta polska z kresów wschodnich zaczęła odstępować od konfederacji.

W małej fortecy Bar na Podolu 28 lutego 1768r zawiązana została konfederacja barska na ratunek ojczyzny, wiary i wolności. Konfederaci nie dostrzegali prób emancypacji króla spod kurateli Rosji. Stawiali jako wrogów - króla, Czartoryskich i Rosję. Trwała w latach 1769-1772. Na czele związku stanęli Józef Piłsudski i Michał Krasiński, brat biskupa kamienieckiego Adama Krasińskiego. Zbrojna walka konfederatów o wolność i wiarę nie była skoordynowana. W Rzeczypospolitej pozostawały wojska rosyjskie, co dodatkowo komplikowało położenie barzan.
Sejm rozbiorowy z 1773 r i jego reformy.

Austria, Prusy i Rosja we wspólnej deklaracji domagały się zatwierdzenia przez polski sejm dokonanego rozbioru. Carski poseł Otto Stackelberg stosując wobec części posłów zastraszenie i przekupstwo oraz wyznaczając zdrajcę Adama Ponińskiego na marszałka przygotował sejm pod węzłem konfederacji. Został on zwołany do Warszawy w kwietniu 1773 r. po zatwierdzeniu rozbioru sejm podjął prace nad przekształceniem ustroju państwa. Powołana została Rada Nieustająca, w której skład wchodziło 18 senatorów i 18 posłów. Miała kierować administracją państwa poprzez pięć departamentów. Ważną decyzją sejmu było powołane 14 października Komisji Edukacji Narodowej.

Komisja Edukacji Naukowej. Głównym celem reformy systemu szkolnego było wychowanie prawego człowieka i obywatela. Członek KE - Kołłątaj przeprowadził reformę Akademii Krakowskiej, która jako Szkoła główna Koronna miała czuwać nad kształceniem kadry dla niższych szczebli oświaty.

Utworzona w 1773 r Komisja Edukacji Narodowej ukształtowała nowy wzorzec nauczania. Zajęła się organizowaniem szkolnictwa pojezuickiego tworząc nowe placówki nauczania: szkoły parafialne, podwydziałowe i wydziałowe i szkoły główne. Nowe programy nauczania: lepsze opanowanie j. ojczystego, matematyki, geografii, historii i nauk przyrodniczych.

Prawa kardynalne uchwalone na nadzwyczajnym sejmie związanym pod węzłem konfederacji radomskiej (paź. 1767- marzec 1768) w ich skład wchodziły: wolne elekcja, prawo wypowiadania posłuszeństwa królowi, unia z Litwą, monopol ekonomiczny szlachty.
18 kwietnia 1791 r sejm uchwalił prawo o miastach. Dawało ono obywatelom miast królewskich przywilej nietykalności osobistej oraz prawo głosowania w sprawach handlu i rzemiosła w sejmie. Mieszczanie mogli nabywać dobra ziemskie oraz piastować niższe urzędy administracyjne, sądowe i wojskowe.

W dniu 3 maja 1791 r, uchwalona została Ustawa Rządowa. Sejm otrzymał ochronę wojskową. Postanowienia Ustawy Rządowej władza ustawodawcza należała do sejmu o dwuletniej kadencji. Podejmował on uchwały większością głosów. Zniesione zostało liberum veto i konfederacje. Prawa wyborcze przysługiwały szlachcie posiadającą ziemię. Co 25 lat miał się zbierać sejm konstytucyjny mający rewidować postanowienia konstytucji. Władzę sprawował król ze Strażą Praw.

Znaczenie konstytucji. Była największym dziełem Sejmu Czteroletniego. Ustawa Rządowa zniosła elekcyjność tronu, a wprowadziła dziedziczenie tronu w obrębie dynastii saskiej. Polska stała się monarchą konstytucyjną i w tej formie państwowej wprowadzony został podział władz według zasady Monteskiusza.

Insurekcja warszawska 17 kwietnia 1794 r. Było ono dziełem radykałów, wśród których znaczącą rolę odegrał Tomasz Maruszewski, polski jakobin i mieszczanin, mistrz szewski Jan Kiliński.

II rozbiór Polski. 23 stycznia 1793 r Rosja i Prusy podpisały w Petersburgu traktat rozbiorowy. Zabór pruski obejmował Gdańsk, Toruń, Wielkopolskę, zachodnią część Mazowsza z Płockiem. Rosja zagarnęła około 250 tys. km2 z 3 mln mieszkańców. Jej granica oparła się na linii Druja-Pińsk i obejmowała Białoruś, Ukrainę i Podole. Zabór rosyjski był większy niż terytorium Polski po II rozbiorze, który liczył wraz z Kurlandią 227 tys. km2 i 4 mln mieszkańców.

III rozbiór Polski. 24 października 1795 r. Prusy podpisały układ rozbiorowy z Austrią i Rosją, zajmując 48 tys. km2 terytorium wraz z Warszawą, zamieszkane przez milion mieszkańców. Granice pruskie oparły się na linii Niemen-Narew-ujście Bugu. Austria otrzymała Kraków, część Mazowsza i Podlasie oraz granice na Pilicy, Wiśle i Bugu. Obszar ten wynosił 47 tys.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-08 11:38:04 przez [ ]. ID: 185

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna