Skutki II wojny światowej

1. śmierć 50 mln ludzi na froncie, w wyniku bombardowań, w obozach koncentracyjnych,
w wyniku masowych egzekucji:
- Niemieckie obozy zagłady: Bełżec, Sobibór, Treblinka, koncentracyjne:
Oświęcim-Brzezinka, Stutthof, przejściowe: Pruszków
- Eksterminacja, akcje A-B i Kraków
- Radzieckie obozy w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie- miejsca kaźni:
Katyń, Charkowo i Miednoje

2. 30 mln inwalidów

3. migracje ludności związane ze wcześniejszymi przesiedleniami:

- Powroty Polaków wysiedlonych w głąb Niemiec, ZSRR,
- Przesiedlanie Niemców z obszarów oddanych pod administrację radziecką,
polska i czechosłowacką

4. Zniszczenia wojenne.
- Formą pomocy dla zniszczonych krajów była amerykańska organizacja UNRRA

5. Oczekiwanie na reformy społeczne:
- Wzrost dążeń lewicowych związany ze wzmocnieniem autorytetu ZSRR ,
podczas gdy wiele ugrupowań prawicowych skompromitowało się różnymi formami kolaboracji
- Żądanie reform: upełnorolnienie (oddanie ziemi chłopom, nadanie gruntów bezrolnym),
zniesienie własności prywatnej- nacjonalizacja przemysłu

6. Zmniejszenie roli Anglii, Francji, Niemców na arenie międzynarodowej.
Wzrost roli ZSRR i USA- niekwestionowanych zwycięzców w wojnie
- Podział świata na strefy wpływów Europa śr-wsch - Stalin
- Rywalizacja supermocarstw
- Rozpad imperiów kolonialnych

7. Powstanie państw w nowych granicach i reparacje wojenne:
- Niemcy: straciły Królewiec na rzecz ZSRR, oraz zagarnięte ziemie polskie
- Polska: granica zach- Odra-Nysa Łużycka, granica wschodnia na linii Curzona,
granica pd- Spiż-Orawa, przyłączenie Prus Wsch i Gdańska,
- Rumunia: straciła na rzecz ZSRR Besarabię i Bukowinę
- Czechosłowacja: straciła na rzecz ZSRR Ruś Zakarpacką
- Finlandia: straciła bazę wojskową koło Helsinek, część Kareli na rzecz ZSRR
(Reparacje)
- Węgry: wróciły do granicy sprzed 1938r
- Włochy: zmuszone były do zapłacenia reparacji wojennych

8. Ustanowienie DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA - 10.12.1948r

9. Powstanie ONZ- Organizacji Narodów Zjednoczonych:

? Geneza powstania:
- Wybuch II wojny światowej- załamanie bezpieczeństwa na świecie
- Podpisanie przez Churchila i Roosvelta dokumentu: Karty
Atlantyckiej określającej zasady powojennego porządku świata
- Zawarcie w 1942r przez 26 państw koalicji umowy zwanej Deklaracją
Narodów Zjednoczonych o prowadzeniu wojny, aż do całkowitej kapitulacji Niemiec
- Konferencja w Dumbarton Oaks w 1944r opracowanie projektu Karty Narodów
Zjednoczonych
- Luty 1945 Konferencja w Jałcie- ustalenie daty założenia ONZ na 25.04.1945r
- 25.04.1945r- konferencja założycielska w San Francisko
? Cele ONZ:
- Utrzymanie pokoju na świecie
- Ochrona praw człowieka
- Czuwanie nad poszanowaniem zobowiązań międzynarodowych
- Wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju narodów świata
? Struktury ONZ:
- Zgromadzenie Ogólne (składa się z przedstawicieli wszystkich państw
członkowskich) jest organem o największym znaczeniu

- Rada Bezpieczeństwa (składa się z pięciu stałych członków-Chiny, Federacja
Rosyjska, Francja, USA, WB- i 10 niestałych wybieranych co 2 lata przez
Zgromadzenie Ogólne
Odpowiedzialna za utrzymanie pokoju
- Rada Gospodarczo – Społeczna (54 członków wybieranych na 3 lata)
Zajmuje się podejmuje problemy gosp, społ, kulturalne
- Rada Powiernicza (5 stałych członków)
Nadzoruje administrację na poszczególnych terytoriach
- Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości- (ma siedzibę w Hadze, 15
sędziów na 9 lat)
Wydaje opinie w kwestiach prawnych
- Sekretariat (10 sekretarzy)
Koordynuje pracę administracji ONZ. Sekretarz Ganeralny Kofe Anan.


Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-08 11:26:41 przez [ ]. ID: 518

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna