Rola polityczna i gospodarcza USA po II wojnie światowej

? Związki z Europą:
- W wyniku II wojny światowej zmienił się układ sił na arenie międzynarodowej.
Dotychczasowe mocarstwa: Anglia, Francja i Niemcy uległy poważnemu osłabieniu.
Na czoło wysunęli się zwycięzcy wojny: USA i ZSRR.
- Lata powojenne przyniosły zmagania między nowymi potęgami o dominację
w świecie. Europa została podzielona na strefy wpływów.
- Do 1947r USA tolerowało ekspansywną politykę ZSRR.
Związek Radziecki zmierzał do podporządkowania sobie coraz większych obszarów poprzez:

? Wspieranie partii komunistycznych działających w Europie Zachodniej
? Wspieranie partyzantki komunistycznej w Grecji
? Roszczenia terytorialne wobec Turcji (zagarnięcie cieśnin: Bosfor i Dardanele)
? Ingerencja w sprawy wewnętrzne Iranu
- O zajęciu stanowiska przeciw ZSRR zadecydował również fakt prób wykradzenia
USA planów budowy bomby atomowej.
- Oraz anty imperialistyczna kampania Stalina
- Powstanie ONZ- Organizacji Narodów Zjednoczonych:

? Geneza powstania:
- Wybuch II wojny światowej- załamanie bezpieczeństwa na świecie
- Podpisanie przez Churchila i Roosvelta dokumentu: Karty Atlantyckiej określającej zasady
powojennego porządku świata
- Zawarcie w 1942r przez 26 państw koalicji umowy zwanej Deklaracją Narodów
Zjednoczonych o prowadzeniu wojny, aż do całkowitej kapitulacji Niemiec
- Konferencja w Dumbarton Oaks w 1944r opracowanie projektu Karty Narodów Zjednoczonych
- Luty 1945 Konferencja w Jałcie- ustalenie daty założenia ONZ na 25.04.1945r
- 25.04.1945r- konferencja założycielska w San Francisko

? Cele ONZ:
- Utrzymanie pokoju na świecie
- Ochrona praw człowieka
- Czuwanie nad poszanowaniem zobowiązań międzynarodowych
- Wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju narodów świata

? Struktury ONZ:
- Zgromadzenie Ogólne (składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich)
jest organem o największym znaczeniu
- Rada Bezpieczeństwa (składa się z pięciu stałych członków-Chiny, Federacja
Rosyjska, Francja, USA, WB- i 10 niestałych wybieranych co 2 lata przez Zgromadzenie Ogólne
Odpowiedzialna za utrzymanie pokoju
- Rada Gospodarczo – Społeczna (54 członków wybieranych na 3 lata)
Zajmuje się podejmuje problemy gosp, społ, kulturalne
- Rada Powiernicza (5 stałych członków)
Nadzoruje administrację na poszczególnych terytoriach
- Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości- (ma siedzibę w Hadze, 15 sędziów na 9 lat)
Wydaje opinie w kwestiach prawnych
- Sekretariat (10 sekretarzy)
Koordynuje pracę administracji ONZ. Sekretarz Ganeralny Kofe Anan.

? PLAN MARSHALLA:
- W 1946r Europa zostaje jawnie podzielona na strefy wpływów (od Szczecina
nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem) przechodzić miała żelazna kurtyna.
- W 1947r przestają ignorować komunizm. Wyraz poparcia dla, stawiających
opór sowietyzacji, krajów to Plan Marshalla:
? Był to europejski plan pomocy gospodarczej, dla państw zniszczonych po wojnie
? USA oferowało im dostawy towarowe
? Oferowało kredyty na korzystnych warunkach: w formie
bezzwrotnych i niskooprocentowanych pożyczek długoterminowych
? Utworzono Organizację Współpracy Gospodarczej
- 4.07.1947r prezydent USA – Harry Truman nakreślił zasady życia
społeczeństwa wolnego świata:

- DOKTRYNA TRUMANA:
? Rządy powinny sprawować władzę na podstawie zgody rządzonych
– władza pochodząca z wyboru
? Poszanowanie praw człowieka jako podstawa pokoju na świecie
? Wolny przepływ informacji i myśli
? Swoboda podróży i wymiany gospodarczej
- Uchwalenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10.12.48r.

- PAKT PÓŁNOCNO – ATLANTYCKI
4.04.1949r doszło w Waszyngtonie do podpisania Paktu – NATO zobowiązującego
państwa członkowskie do wzajemnej pomocy wojskowej w wypadku napaści zbrojnej.
(eliminował z umowy Kolonie). Podpisały go:
USA, WB, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania, Norwegia,
Islandia, Kanada, Portugalia, potem Grecja, Turcja, Iran, Korea, Filipiny


Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-08 11:26:47 przez [ ]. ID: 517

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna