Gleboznawstwo - ściąga

Powierzchnia właściwa gleby zależna jest od kształtu cząstek wchodzących
w skład fazy stałej oraz od zawartości i jakości związków próchnicznych.
SKŁAD GRANULOMETRYCZNY GLEB.
Wymiary ziaren, z których zbudowana jest gleba.
PODZIAŁ FAZY STAŁEJ GLEBY NA FRAKCJE GRANULOMETRYCZNE.
FRAKCJA – zbiór ziaren o określonych średnicach. Ziarna o średnicy większej niż 1 mm
nazywa się częściami szkieletowymi gleby, zaś cząstki o średnicy mniejszej niż 1 mm
nazywamy częściami ziemistymi.
FRAKCJA KAMIENI – ø > 20 mm - w skład wchodzą odłamki mniej lub bardziej zwietrzałych
skał o różnym stopniu obtoczenia. Utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie zabiegów uprawowych.
FRAKCJA ŻWIRU – ø = 20 mm – 1 mm – w skład wchodzą odłamki skalne i ziarna minerałów.
Stopień obtoczenia związany jest z rodzajem transportu [eoliczny, rzeczny, morski, lodowcowy].
Znaczna domieszka żwiru utrudnia uprawę mechaniczną a w glebach lekkich zwiększa ich
przewiewność i przepuszczalność
FRAKCJA PIASKU – ø 1 – 0,1 mm –głównie okruchy kwarcu. Piaski lodowcowe są zazwyczaj
grubsze i słabiej obtoczone, najdrobniejsze i najmocniej obtoczone są piaski wydmowe [eoliczne].
Obecność piasku w glebie zwiększa jej przepuszczalność i przewiewność.
C. FRAKCJA PYŁU – ø 0,1 – 0,02 mm – w skład wchodzą odrobinki kwarcu czasem z
domieszką mik. W piaskach zwiększa ona pojemność wodną.
FRAKCJA SPŁAWIALNA [ILASTA] – ø < 0,02 mm dzieli się na:
-Podfrakcję iłu pyłowego grubego - składa się on z krzemionki i małej ilości
kwarcu. Duże ilości zmniejsza porowatość ogólną.
-Podfrakcję iłu pyłowego drobnego – głównie z krzemionki i niewielkiej ilości minerałów ilastych.
-Podfrakcję iłu koloidalnego – składa się przede wszystkim z minerałów
ilastych, cząstek organicznych i połączeń organiczno-mineralnych.
Zwiększa spoistość, plastyczność, przylepność gleb, zmniejsza zaś
PODZIAŁ FAZY STAŁEJ GLEBY NA GRUPY GRANULOMETRYCZNE.
W zależności od procentowej zawartości frakcji szkieletowych utwory glebowe dzieli się na:
szkieletowe, szkieletowate i bezszkieletowe.
Szkieletowe – zawierają ponad 50% frakcji kamienistych i żwirowych w stosunku
do całej masy glebowej:
-Kamieniste (k), 50-100% kamieni o ø >20 mm, 0 - 0,25% żwiru (20-1 mm) i
0-50% cząstek ziemistych o ø < 1mm
-Kamienisto-żwirowe (kż) zawierające 25-50% kamieni, 25-50% żwiru i 0-50% cząstek ziemistych.
-Żwirowe (ż) – zawierające 0-25% kamieni, 50-100% żwiru i 0-50% cząstek ziemistych.
Jeżeli w utworach szkieletowych występuje ponad 25% utworów ziemistych, to w zależności
od ich składu granulometrycznego do określenia utworu szkieletowego dodaje się odpowiednio
piaszczysto-, gliniasto-, pyłowo-, iłowo-, kamienisty lub żwirowy np. piaszczysto-kamienisty itd.
Szkieletowate – zawierają mniej niż 50% frakcji kamienistych i żwirowych. Słabo szkieletowate
(0-10% cząstek szkieletowatych), średnio szkieletowate (11-25% cząstek szkieletowatych),
silnie szkieletowate (26-50% cząstek szkieletowatych).
Bezszkieletowe – w zależności od procentowej zawartości poszczególnych frakcji, a zwłaszcza
frakcji spławialnej dzieli się na: piaski, gliny, iły i pyły.
Grupy granulometryczne można oznaczać w skrócie symbolami podanymi w przytoczonym
podziale: piasek luźny (pl), glina lekka pylasta (glp)
Podział na grupy granulometryczne jest podstawą wydzielania gatunków gleb.
3. GĘSTOŚĆ FAZY STAŁEJ GLEBY.
Gęstość fazy stałej gleby ρs jest określana jako stosunek masy fazy stałej gleby Ms do objętości
zajmowanej przez tę fazę Vs – wyraża się w g/m3 i oblicza według wzoru: ρs = Ms / Vs
4. GĘSTOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA GLEBY.
Gęsto objętościo gl jest to stos masy fazy stałej gl Ms do całkowitej objętości gl V wyrażony w g/cm3.
ρv = Ms / V
5. POROWATOŚĆ GLEBY
Porowatością gleby n nazywamy stosunek objętości przestrzeni
wolnych Vp do całkowitej objętości gleby V: n = Vp / V
Porowatość warunkuje stosunki powietrzno-wodne gleb. Charakteryzuje się ją ilością i wielkością
porów – w podziale uproszczonym wyróżnia się porowatość ogólną [ogólną objętość porów,
wśród których wyróżnia się makropory (ø > 30 mikronów), mazopory (ø = 0,2-30 mikronów),
mikropory (ø < 0,2 mikrona)].
W makroporach powietrze i woda poruszają się swobodnie. Właściwości gleby zależą w dużym
stopniu od przestrzennego rozmieszczenia fazy stałej gleby.
Porowatość ogólna gleb waha się od 28 do 94%. W mineralnych glebach uprawnych porowatość
mieści się w granicach 28-75%, przy czym za optymalny układ, w którym porowatość ogólna
wynosi około 50%. W organicznych i mineralno-organicznych glebach łąkowych porowatość ogólna
jest zwykle wyższa i mieści się w granicach 55-94%.
Porowatość ogólna zależy od wielu czynników:
CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
-związana z uziarnieniem, -podatność gleby na zmiany objętości
-ze składem granulometrycznym, -stopniem wysycenia kompleksu sorpcyjnego zasadami,
-stopniem obtoczenia ziaren, -rodzajem i ilością próchnicy,
-rodzajem minerałów ilastych,
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
-warunki meteorologiczne[wilgotność i temperatura],
-szata roślinna, -działalność melioracyjna.

Spróbuj na http://zadane.pl. Rozwiązują 2500 zadań dziennie!
Dodana 2005-09-09 10:59:58 przez [ zwierz ]. ID: 1058

Szukaj innych materiałów. Mamy ich: 120 156!:
Twoja wyszukiwarka
Ta praca jest plagiatem? Aby zgłosić plagiat skorzystaj z formularza kontaktowego.
Aby móc komentować zarejestruj się w naszym serwisie, lub jeśli masz konto zaloguj się
Strona główna